Sobanukirwa na gahunda ya VUP yagabanyije ubukene mu baturage

  • NTAWITONDA JEAN CLAUDE
  • Gashyantare 10, 2022
  • Hashize imyaka 2
Image

Gahunda ya ‘Vision Umurenge Program’ izwi nka VUP yatangijwe na Leta y’u Rwanda mu mwaka wa 2008 igamije kuzamura imibereho n’iterambere ry’abaturage bari mu bukene bukabije, yatangijwe na Minisiteri y’Ubutegetsi bw’Igihugu (MINALOC).

Ku ikubitiro, VUP yatangijwe nk’inkingi ya Gahunda y’Imbaturabukungu ya mbere (EDPRS1) na n’ubu iracyari uburyo bw’ingenzi bufasha mu kugera ku iterambere ry’imibereho myiza n’ubukungu muri Gahunda ya Guverinoma y’imyaka 7 (NST1: National Strategy for Transformation) iva muri 2018 ikagera muri 2024.

Ikigo cy’Igihugu cy’Ibarurishamibare mu Rwanda (NISR), mu bushakashatsi cyatangaje bwerekanye uko ubukene bwagabanyutse mu bihe bitandukanye.

Mu 2000 abaturage bari munsi y’umurongo w’ubukene bari 60,29% ariko kubera gahunda zitandukanye zigamije gukura abaturage mu bukene bukabije mu 2020 bari 38,2%.

Ubushakashatsi ku Mibereho Rusange y’ingo mu Rwanda ku nshuro ya gatanu (EICV5) bwakozwe na NISR, bwagaragaje ko hari intambwe yatewe mu mibereho myiza y’Abanyarwanda. Ijanisha ry’Abanyarwanda bakennye ryavuye kuri 39.1% muri 2013/2014 rigera kuri 38.2% muri 2016/2017.

Mu kurushaho guhashya ubukene hashyizweho Ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by’Iterambere mu Nzego z’Ibanze (LODA) gihabwa inshingano zitandukanye zirimo na gahunda ya VUP.

Imibare igaragazwa na LODA ni uko gahunda ya VUP yagize uruhare mu kugabanya igipimo cy’ubukene ndetse n’ubukene bukabije.

Kuva mu 2000/2001 ubukene bwavuye kuri 60,9% bugera kuri  56,7% muri 2005/2006; buragabanyuka bugera kuri 44,9% muri 2010/2011, bugera kuri 39,1% muri 20013/2014  naho mu 2016/2017 bugera kuri 38,2%.

Ubukene bukabije bwavuye kuri 40,0% mu 2000/2001 bugera kuri 35,8% mu 2005/2006, bwaragabanyutse bugera kuri 24,1% mu 2010/2011 naho mu mwaka wa 2013/2014 bugera kuri 16,3% mu gihe bwamanutse bugera kuri 16,0% mu 2016/2017.

Aba ni abagenerwabikorwa bagezwaho gahunda igamije kurwanya imirire mibi n’igwingira kuva umwana agisamwa kugeza agize imyaka ibiri muri Rugarama mu Karere ka Burera

INKINGI ZA VUP

VUP igizwe n’inkingi 5 z’ingenzi: Inkunga y’ingoboka, Imirimo y’amaboko isanzwe, Imirimo y’amaboko yoroheje, Inguzanyo ziciriritse na gahunda y’ubufasha bugenerwa abagore batwite n’abana bari munsi y’imyaka ibiri bo mu ngo zifite amikoro make.

INKUNGA Y’INGOBOKA (VUP/DS: Direct Support)

Inkunga y’ingoboka ihabwa imiryango itishoboye iri mu cyiciro cya 1 cy’Ubudehe idafite umuntu ushoboye gukora.

Ni inkunga yagiriyeho gufasha ingo ziri mu bukene bukabije bigoye kubona iby’ibanze nkenerwa mu buzima (kurya, kwambara, kwivuza, icumbi), n’abana bari munsi y’imyaka 18 cyangwa se bayirengeje bakiri mu mashuri babarwa nk’abadashoboye gukora.

Abagenerwabikorwa batoranywa bate?

Abagenerabikorwa b’inkunga y’ingoboka ya VUP batoranywa binyuze mu Nteko z’Abaturage, urutonde rw’abagenerwabikorwa rwemezwa n’Inama Njyanama y’Umurenge.

Ese inkunga y’ingoboka ibarwa ite?

Inkunga y’ingoboka ibarwa hagendewe ku mubare w’abagize urugo, aho urugo rugizwe n’umuntu umwe rugenerwa amafaranga y’u Rwanda 7,500; urugo rugizwe n’abantu 2 rugenerwa amafaranga y’u Rwanda 12,000; Urugo rugizwe n’abantu 3 ruhabwa amafaranga y’u Rwanda 15,000; urugo rugizwe n’abantu 4 ruhabwa amafaranga y’u Rwanda 18,000; naho urugo rugizwe n’abantu 5 cyangwa barenzeho ruhabwa amafaranga y’u Rwanda 21,000.

IMIRIMO Y’AMABOKO ISANZWE (VUP/CPW: CLASSIC PUBLIC WORKS)

Inkingi y’imirimo y’amaboko isanzwe muri VUP ifite intego mbere na mbere yo gutanga imirimo igamije korohereza ingo ziri mu bukene bukabije kubona iby’ibanze nkenerwa mu buzima no gutera imbere ku buryo burambye, iyi nkingi igamije kongera no kubungabunga ibikorwa remezo.

Abagenerwabikorwa b’imirimo y’amaboko muri gahunda ya VUP batoranywa na nde kandi ryari?

Urutonde rw’abashobora guhabwa akazi k’imirimo y’amaboko muri hagunda ya VUP rukorwa buri mwaka binyuze mu Nteko Rusange y’Abaturage y‘Umudugudu, urutonde ndakuka rukemezwa n’Inama Njyanama y’Umurenge.

Igihembo ku mubyizi kigenwa hashingiwe ku ngano y’igihembo nyakabyizi abona ku munsi mu gace umushinga ugiye gukorwa uherereyemo.

IMIRIMO Y’AMABOKO YOROHEJE (VUP/EPW: EXPANDED PUBLIC WORKS)

Iyi nkingi igabanyije mu bice 2 ari yo igice cy’imirimo y’amaboko yoroheje yo kwita ku mihanda (Flexible Roads Maintenance) n’igice cy’amarerero yo mu ngo mbonezamikurire (Home Based Child Care)

Ihabwa bande?

Itanga akazi ku miryango itishoboye yo mu cyiciro cya 1 cy’Ubudehe ifite umuntu ushoboye gukora ariko afite n’izindi nshingano zo kwita ku bantu bafite ubumuga, uburwayi budakira cyangwa abana bakiri bato.

INGUZANYO ZICIRIRITSE (VUP/FS Financial Services)

Inguzanyo ziciriritse zitangwa ku miryango itishoboye ariko ifite ubushobozi bwo kwiteza imbere binyuze mu mishinga iciririrtse ibyara inyungu.

Iyi nkingi igamije gufasha Abanyarwanda bafite amikoro make gukorana n’ibigo by’imari, bagatinyuka kwegera no gukorana n’ibyo bigo ndetse bakanoroherezwa kubona inguzanyo ziciriritse (ku nyungu ntoya), no guhugura abagenerwabikorwa ku micungire y’imari n’uburyo bwo gushora amafaranga mu mishinga iciriritse ibyara inyungu yabafasha kwiteza imbere.

Abagenerwabikorwa ba serivisi z’amafaranga ni bande kandi batoranywa bate?

Batoranywa mu ngo zikennye cyane, bakaba ari abantu ku giti cyabo, amatsinda n’amakoperative. Abagore n’urubyiruko ni byo byiciro byitabwaho by’umwihariko.

SERIVISI Y’UBUFASHA BUHABWA ABAGORE BATWITE N’ABANA BATARENGEJE IMYAKA IBIRI (NSDS)

NSDS ni imwe mu nkingi zigize gahunda ya Leta igamije kurwanya imirire mibi n’igwingira kuva umwana agisamwa kugeza agize imyaka ibiri.

NSDS yita ku bagore batwite batoranywa hifashishijwe amakuru atagwa n’Ibigo Nderabuzima. Ibihabwa abagenerwabikorwa ba NSDS Umugenerwabikorwa agenerwa amafaranga y’u Rwanda 7,500 buri kwezi, agahabwa 22,500 mu ngunga imwe mu ntangiriro za buri gihembwe.

Ibisabwa umugenerwabikorwa wa NSDS

Abagenerwabikorwa basabwa kwitabira no gukurikiza gahunda z’ubuvuzi zibagenewe zirimo kwipimisha nibura inshuro enye ku bagore batwite; gukingiza abana no gukurikirana imikurire yabo bubahiriza gahunda zose zitangwa n’Ibigo Nderabuzima cyangwa Abajyanama b’ubuzima harimo gufata indyo yuzuye n’ibindi.

IMIRIMO ISHINGIYE KURI SERIVISI Z’INGO MBONEZAMIKURIRE

Imirimo yerekeye serivisi zo kwita ku bana bato mu ngo mbonezamikurire zishamikiye kuri VUP zashyizweho mu rwego rwo gutanga akazi ku ngo ziri mu bukene bukabije ariko zirimo abantu bafite inshingano zo kwita kuri abo babana bafite ibibazo byihariye by’ubuzima (abafite ubumuga, uburwayi budakira).

Abana bahabwa serivisi mu ngo mbonezamikurire batoranywa bate?

Umwana agomba kuba afite hagati y’ imyaka ibiri (2) n’itandatu (6). Aba mbere bahabwa amahirwe ni abana bava mu miryango iri mu bukene bukabije.

Abarezi b’abana bato batoranywa bagomba kuba bava mu miryango y’abagenerwabikorwa ba VUP bemejwe n’Ababyeyi bagize urugo mbonezamikurire rushamikiye kuri VUP; kuba atuye mu ntera itarengeje ibilometero bibiri uhereye aho urugo mbonezamikurire rwubatse n’ibindi.

Izindi gahunda zihutisha iterambere zitangwa muri VUP

Kwigisha imyuga

Hari gahunda zitandukanye zifasha abatishoboye kwikura mu bukene harimo kwigisha imyuga urubyiruko rwo mu miryango itishoboye ruhabwa amahugurwa mu myuga abafasha kuba bakwihangira imirimo ndetse no kugera ku iterambere rirambye, rukanahabwa ibikoresho bibafasha gushyira mu bikorwa imyuga rwize.

Abajyanama b’Imibereho myiza n’Iterambere

Ishyirwa mu bikorwa ry’ibiteganywa muri gahunda za VUP kandi zigirwamo uruhare n’Abajyanama b’imirebereho myiza n’iterambere.

Ni abafashamyumvire begereye abaturage bafite inshingano y’ibanze yo gukurikirana umunsi ku wundi niba serivisi zigenerwa abagenerwabikorwa zibageraho uko bikwiye, n’uburyo bashyira imbaraga mu gukoresha neza ubufasha bahabwa.

Batorerwa ku rwego rwa buri mudugudu batuyemo kandi basabwa kuba ari inyangamugayo banagaragaza ko hari icyo abandi babigiraho.

Inshingano z’abajyanama b’imibereho myiza n’iterambere ni  ugufasha mu itoranya ry’abagenerwabikorwa bahabwa imitungo ibyara inyungu ndetse no kubashyira mu matsinda anyuranye yo gufashirizwamo; gusuzuma niba ibyo urugo rugenewe birugeraho; gufasha umuryango gutegura imihigo y’urugo; guhuza urugo n’andi mahirwe arukikije; gukora ubuvugizi ku bibazo bitabonewe ibisubizo no kugira uruhare mu itegurwa ry’amahugurwa.

Umujyanama w’imibereho myiza n’iterambere ashishikarizwa guteza imbere ingo ashinzwe, hagamijwe ko urugo rubona iby’ibanze nkenerwa mu buzima kandi mu buryo burambye.

Kunganira abagenerwabikorwa mu mitungo ibyara inyungu

Ni gahunda ikubiyemo ibikorwa bigamije kwihutisha gahunda yo kwivana mu bukene ku miryango itishoboye, no kongera inkomoko y’aho ikura iby’ibanze nkenerwa mu buzima harimo guhabwa amatungo magufi (ihene, intama, ingurube, inkwavu, inkoko n’ibindi); ibikoresho byo guteza imbere ubuhinzi n’ubworozi.

  • NTAWITONDA JEAN CLAUDE
  • Gashyantare 10, 2022
  • Hashize imyaka 2
TANGA IGITEKEREZO
Andika igitekerezo

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKA RY'IGITEKEREZO CYAWE